Valprogram

VÅRT UPPDRAG ”RÄDDA ÖSTERBOTTEN”

Här kan du läsa och ladda ner min valbroschyr. 

 

ÖSTERBOTTEN BEHÖVER NYA ANSIKTEN

Österbotten är unikt. Två starka språk, spännande kultur och ett mångsidigt näringsliv. Tillsammans lever vi ett gott liv. Österbotten behöver riksdagsledamöter som tydligt vågar försvara vårt säregna framgångskoncept och det vi står för i Österbotten. Under de senaste fyra åren har detta inte fungerat, vilket kräver en förändring.

Österbotten och Sfp behöver nya ansikten i riksdagen. Personer som arbetar för ett starkt Österbotten, ett Finland med två nationalspråk och en nordisk tillhörighet.

 

***

 

MIN VISION FÖR ÖSTERBOTTEN

I Österbotten respekterar människorna sin frihet. Vi skall själva bestämma om vår utveckling liksom om social- och hälsovården. Därför är det viktigt att vårdreformen omformas så att vi i landskapet själva får besluta och bära ansvar för t.ex. hemvård och elevvård. Ett eget ansvar ger ett bättre Österbotten och ett bättre Finland.

Vårt öppna sinne ger oss en öppen värld. Det österbottniska näringslivet är unikt med öppna dörrar till marknader i Norden och globalt. Våra utbildningsenheter ger en mångsidig kunskap som betjänar regionens företag. Österbottnisk företagsamhet och kunniga människor är basen för mitt Österbotten. Välmående företag och hög sysselsättningsnivå är grunden för vårt välfärdssamhälle.

Att värna om varandras frihet innebär också att vi håller fast vid och utvecklar enheter som fungerar på svenska respektive finska. Det ligger i var och ens frihet att själva bestämma över sin kulturella tillhörighet eller om man vill leva i båda – det skall inte samhället göra för Dig.

I mitt Österbotten är alla människor lika värda, oberoende om man bor i stan eller på landsbygden, odlar gurka eller tillverkar motorer, är ung eller gammal eller frisk eller sjuk. Genom att stöda och respektera varandra blir vi starkare – tillsammans. I goda och dåliga tider. Österbotten är större än ett landskap.

Det är det som detta valprogram handlar om.

 

***

 

FRAM MED FÖRETAGARNAS POSITIVA ENERGI

Det levande och unika företagsliv som vi har i Österbotten är en viktig förutsättning för ett bra samhälle. Utvecklingen av företagen skall inte få bromsas av onödig byråkrati. En stor skillnad mellan Finland och Tyskland, som det går relativt bra för, är att arbetsmarknadsfrågor varit mycket mera aktuella hos dem. I den internationella konkurrensen måste vi hela tiden värna om vår konkurrenskraft.  Därför måste vi ännu en gång se på företagens förutsättningar att nyanställa personal, men också på skyddsnätverket som finns vid dåliga tider och uppsägningar.

Finland håller på att kvävas av normer och direktiv. Utvecklingen av landsbygden får inte hindras av överdrivna skyddsåtgärder från miljömyndigheternas sida. Regionförvaltningsverkets stela tolkningar av regler gör det också svårt för kommuner att innovativt utveckla sin verksamhet. Det måste bli ett slut på kontrollsamhället så att kreativiteten hos människor och företag kan blomstra!

 

ENERGIKUSTEN

Energisektorn är viktig för Vasaregionen och Österbotten. Ett energikluster av miljardklass ger oss arbete och utvecklingsmöjligheter. Vi skall satsa på att klustret förblir starkt. Men energiklustret bör bli energikusten. Vi bör på ett innovativt sätt utnyttja vind, sol och biomassa där det finns förutsättningar för det. Vi bör våga gå in för en decentraliserad energiproduktion och minska beroende av de stora enheterna. En sådan utveckling måste också stödas av en skattepolitik som främjar lokala lösningar. Här har Österbotten en stor potential.

 

***

 

EN LOKAL FÖRSVARARE, SKARVEN ÄR INTE LOKAL

Pälsnäring, skarvjakt, jordbruk och grönsaksodling behöver ett språkrör i riksdagen. Jag vill vara en röst i riksdagen för alla de som lever sina liv här i Österbotten, med den vardag och den verklighet som detta säregna landskap innebär. På våra vägar måste man också kunna köra och riksåttan behöver flera omkörningsfiler.

 

MILJÖ PÅ ÖSTERBOTTNISKT VIS

Vi skall fortsätta sköta om våra grundvattenområden och vattendrag och vi skall inte ha gift i naturen. I generationer har vi värnat om vår miljö och levt utav den. Speciellt hos oss möter samhällsutvecklingen den orörda naturen. Det är en förändring av miljön som vi måste hantera och acceptera. Då måste en flygekorre kunna flytta för ett industriområde eller en fladdermus för ett bostadsområde.

 

***

 

RÄTTVISA SKATTER

Finlands skattepolitik måste ses över. Jag är för en solidarisk skattepolitik, men jag tycker inte om den växande ogenomskinligheten i systemet. Nu påverkas invånarnas skatter mycket av vilken kommun de bor i. Denna trend har förstärkts av statens ojämna nedskärningar av statsandelar som slagit ut på olika sätt i olika kommuner – med en större ojämlikhet som följd. Det behövs en mera rättvis balans mellan statlig och kommunal beskattning. De senaste årens utveckling har sammantaget lett till att landsbygden missgynnats i flera skatteomläggningar.

Indirekta skatter, t.ex. för energi- och bränsleförbrukning, styr människors beteende. Det är bra, men jag har vissa dubier i hur mycket man skall använda sig av dem. Alla kan inte på kort sikt byta bil eller uppvärmningssystem i sitt hus. Då går överdrivna miljöskatter också ut över dem som redan nu har det sämst ställt.

 

***

 

HJÄLP DE SVAGA

I vår svåra ekonomiska situation måste vi som välfärdsstat värna och ta hand om dem som har det svårt. Var och en av oss kan en dag befinna sig i en situation då vi behöver hjälp från samhället. T.ex. barn och unga, speciellt barn med särskilda behov, arbetslösa, långtidssjuka och folkpensionärer behöver garanteras stöd från samhällets sida. De behövande först, bör bli ett motto i morgondagens väldfärdssamhälle.

 

VÅRA SENIORER HAR RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV

Också den äldre befolkningen har olika behov. Vi har en allt större skara aktiva och friska seniorer. Samhället måste forma sig efter det. Vi måste utveckla nya former av s.k. hybridkvarter med bekymmerslöst boende på gångavstånd från kommunal service. Den stora utmaningen för Österbotten är att skapa sådana i en landsortsmiljö. Det här ställer stora krav på den samhälleliga planeringen men är en absolut förutsättning för att ge våra seniorer flera aktiva år hemma.

Samtidigt har vi en stor grupp seniorer som behöver mycket vård och stöd. Det är självklart att den äldre befolkningen skall få bo hemma så länge som möjligt. Därför bör vi satsa på hemvård och aktiverande åtgärder så länge det går. När det inte går, behöver vi olika former av boenden. På den punkten anser jag att samhället ännu kan göra dem trevligare.

 

***

 

VI LITAR PÅ VARANDRA

Österbottens, och även Finlands, framgång bygger på närhet till beslutsfattandet. Därför skall vi inte utlokalisera detta och föra över beslutanderätten över näromsorgen till fem olika mammutdistrikt. Stort blir inte bättre. Det gynnar inte oss att vårdbesluten tas i Åbo, flera hundratals kilometer bort. Dessutom finns expertisen och kunnandet redan här.

Finland måste börja lita på oss invånare igen och ge oss förtroendet tillbaka.

 

SAKLIGHET

Finland befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. Landet behöver ett ledarskap med bärande strategier för att ta sig ur denna kris. Idag har vi inte ett sådant ledarskap. Därför behöver inte bara Österbotten nya ansikten utan hela Finland, människor med kunnande om hurudan verkligheten ser ut. Det måste bli ett slut på det politiska spelet där reformer dras ur rockärmen utan några konsekvensbedömningar. Finland har förlorat minst fyra år på detta riskabla spel. Och det är vi skattebetalare som betalar det höga priset.

 

***

 

TVÅ NATIONALSPRÅK – RIKEDOM OCH KULTUR

Jag vill vara ett tydligt språkrör för dem som vill arbeta för ett land med två starka nationalspråk. För detta krävs mod och att man vågar gå mot strömmen. Det finns en klar risk att svenskan marginaliseras totalt ifall kommun- och vårdreformen blir av eller genomförs på fel sätt. Den svenska kultur- och bildningsautonomin är den viktigaste grundpelaren för ett Finland med två levande språk. Kommunerna är viktiga garanter för ett liv på svenska respektive finska.

Tillgång till flera kulturer ger en större kunskapssfär. Även om kulturutbudet på många områden blivit globalt skall vi värna om våra egna kulturer. Jag tror att en mångsidig identitet - en lokal, regional, nationell och internationell identitet - fortfarande är ett framgångskoncept.

 

***

 

ETT TRYGGT FINLAND

-Господин Президент! Европа должна быть нашим общим пространством для развития культуры, знаний и экономических связей. Нам непонятно, почему мы сейчас отдаляемся друг от друга. Наше столетие требует совершенно нового подхода. (-Herr President, Europa bör vara ett gemensamt område för utveckling av kultur, kunskap och ekonomiska kontakter. Vi förstår inte varför vi idag fjärmar oss från varandra. Vårt århundrade kräver ett helt nytt angreppssätt.)

 

Europa är oroligare och otryggare än på länge. För Finland är det viktigt att höra till EU och vara en del av den västliga säkerhetspolitiken samt ha ett trovärdigt försvar. Eftersom Finland har en geografisk och historisk särställning i Europa bör vi fungera som en brobyggare mellan öst och väst. Finlands skall vara en aktiv fredsmäklare, om vi vill att våra barn och barnbarn skall ha en trygg framtid.

 

Jag ber ödmjukast om Ditt förtroende för att kunna fullfölja detta uppdrag.

 

Rurik Ahlberg